AAFSW President Dr. Joanna Athanasopoulos Owen, Alesia Krupenikava, DAS Dierman